Back to Top

Pályázati Felhívás ERASMUS+ hallgatói tanulmányi célú mobilitásra (2016/2017-es tanév)

Pályázati Felhívás

Hallgatói tanulmányi célú mobilitásra (2016/2017 tanév)

(ERASMUS+ KA103)

 

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja.

További információ: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

http://mobi.unideb.hu/palyazatok/erasmusplusz

1.A pályázat célja

A pályázat célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli ECHE charterrel rendelkező felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

2.A pályázásra jogosultak köre

A Debreceni Egyetem beiratkozott hallgatói (alap-, mester-, doktori és felsőfokú szakképzés, nappali és levelező képzés).

3.Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap).

Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

4.A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamok közül részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

5.Pályázati feltételek

Általános részvételi feltételek

·         A hallgató magyar állampolgár, vagy állandó tartózkodási engedéllyel él hazánkban és oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a Debreceni Egyetemen nappali vagy levelező tagozaton.

·         Az ösztöndíjas mobilitás célpontja azok közül a partnerintézmények közül választható, melyek a pályázati kiírás mellékleteként a Debreceni Egyetem Erasmus honlapján közzétételre kerülnek.

·         A kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében (két abszolvált szemeszter után) történhet.

·         A hallgató birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (partneregyetemen végzendő tanulmányok nyelve) és ezt a pályázat elbírálásakor hitelt érdemlő módon igazolni tudja.

·         A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. A két időszak kombinációja azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell megvalósulnia, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

·         Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam támogatható. A hallgató jelenlegi képzési ciklusa során a megelőző tanévekben elnyert ERASMUS (LLP) mobilitás (zero grant mobilitás is) is beleszámít a maximális 12 hónapba.

·         Az osztatlan képzés két ciklust fed le, így osztatlan képzés esetén a maximális összesített mobilitási időtartam 24 hónap lehet.

·         A tanulmányi mobilitás minimális időtartama legalább 3 hónap, de mindenképpen egy teljes tanulmányi periódus (szemeszter, vagy trimeszter), vizsgaidőszakkal együtt.

·         A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.

·         A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.

·         A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.

·         A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézményük beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek is eleget tenni.  A fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, melyek a fogadó intézmény valamennyi iratkozott hallgatóját megilletik.

 

6.Az ERASMUS+ hallgatói tanulmányi célú mobilitás pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

Figyelem! A dokumentumokat kizárólag elektronikus formában (az eredeti dokumentumokat szkennelve, pdf formátumban) kell benyújtani!

 • Benyújtott online jelentkezési lap;
 • Neptun igazolás az utolsó négy lezárt félévről (PhD/MSc/MA képzés esetén a megelőző MSc/BSc/BA-s Neptun igazolásokkal kell kiegészíteni, első képzés esetén, ha még nem teljesített négy aktív félévet, az összes addig teljesített (legalább 2, legfeljebb 3) félévről szóló igazolás is elegendő); Az igazolásoknak tartalmazniuk kell az addig teljesített összes tantárgyat, valamint az ösztöndíj indexet. Az igazolásokat a Tanulmányi Osztályon kell hitelesíttetni;
 • a nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga-bizonyítvány a tanulmányok nyelvének ismeretéről, vagy a lektorátus igazolása a nyelvtudásról);
 • fényképes szakmai önéletrajz magyarul és a tanulmányok nyelvén Europass formátumban (www.europass.hu);
 • a külföldi egyetemen végzendő munka leírása, amely tartalmazza azt is, hogy melyik egyetemre, melyik félévre, illetve időszakra nyújtja be a jelölt a pályázatát (motivációs levél magyarul és a tanulmányok nyelvén, legalább 1 A/4-es oldal terjedelemben);
 • a hallgató nyilatkozata;
 • Graduális (alap és mesterszakos) hallgatók esetében a szak felelősének / tanulmányi osztályvezetőjének nyilatkozata;
 • doktoranduszok esetében a doktori iskola vezetőjének nyilatkozata és a témavezető nyilatkozata;
 • az ERASMUS kapcsolatokat közvetlenül koordináló karok és tanszékek a pályázók számára további megkötésekkel élhetnek;
 • tudományos/TDK munka igazolása (nem kötelező);
 • ajánlás (nem kötelező);

7.Az ERASMUS+ hallgatói tanulmányi célú mobilitás keretében történő kiutazás feltételei:

 • A megfelelő kari bizottság pozitív döntése a pályázatról, valamint intézményi szintű pozitív elbírálás. Az adott félévre vonatkozó beiratkozást igazoló dokumentum.
 • A megpályázott külföldi intézmény fogadókészsége.
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése szükséges. A mindhárom fél által (hallgató, küldő egyetem, fogadó egyetem) aláírt tanulmányi szerződés (Learning Agreement) tartalmazza a partneregyetemen végzendő kurzusok és a Debreceni Egyetemen ekvivalensként elfogadásra kerülő kurzusok listáját, és a hozzájuk rendelt kreditértékeket.
 • Az illetékes kreditátviteli bizottság által jóváhagyott előzetes kredit ekvivalencia / kredit beszámítási lista.
 • Kari Tanulmányi Albizottság engedélye (kartól függően).
 • Európai Uniós egészségbiztosítási kártya megléte.
 • Amennyiben az adott országban szükséges, az ERASMUS hallgatók számára kiállított érvényes tanulói vízum.
 • Az Európai Bizottság on-line nyelvi felmérésének elvégzése, amennyiben a hallgató a tanulmányait a megadott hat nyelv (angol, német, francia, olasz és spanyol és holland nyelvek)  egyikén végzi és az nem az anyanyelve.

8.A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

§    Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva

§    Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatja az angol, német, francia, olasz és spanyol és holland nyelvekből történő felkészülést.

§    Szociális támogatás: 100€/hó - külön pályázatban igényelhető

 Hallgatói ösztöndíj mértéke:

Fogadó ország

tanulmányi célú és kombinált mobilitás

Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI))

500 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

450 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO),  Litvánia (LT),  Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia (MK))

400 € / hó

A pályázat benyújtási határideje: 2016. március 10. 2016. március 20.

A pályázat elbírálásának határideje 2016. március 30.

Az online jelentkezési lap itt érhető el.

Esemény dátuma: 
2016/02/10 to 2017/09/30