Back to Top

Nemzeti Kiválóság Program

A Nemzeti Kiválóság Program

[[wysiwyg_imageupload:77:]]

Ahhoz, hogy Magyarország sikeresen integrálódjon és versenyképessé váljon az európai kutatási térségben, elengedhetetlen, hogy jól képzett kutatókat alkalmazzunk, megfelelő javadalmazást kapjanak kutatóink, bővüljön a fiatal tehetségek rendelkezésére álló lehetőségek köre és egyre többen kapcsolódhassanak be nemzetközileg elismert témába, alakíthassák a tudományos irányvonalakat.

Ez az igény hívta életre a Nemzeti Kiválóság Programot, melynek megjelentek tavaszi konvergencia régiós ösztöndíjkiírásai.

A meghirdetett kategóriákban mesterszakos hallgatók, PhD-hallgatók, doktorjelöltek, posztdoktorok, Magyarországon és külföldön dolgozó tapasztalt kutatók pályázhatnak.

Meghirdetett ösztöndíjpályázatok:

 • Neumann János Nemzetközi Ösztöndíj külföldi fiatal és tapasztalt oktatóknak, kutatóknak, részletekért kattintson ide
 • Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíj, részletekért kattintson ide
 • Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj, részletekért kattintson ide
 • Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj

A pályázat célja a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció (szakdolgozat, diplomamunka, TDK-dolgozat vagy tudományos cikk), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos vagy művészi alkotás és a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.
Célcsoport: hazai mesterszakos hallgatók
Ösztöndíj időtartama: 10 hónap
Ösztöndíj havi összege: 100 000 Ft

 

 • Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj

A pályázat célja azon kiváló, magyar állampolgárságú fiatal oktató-kutatók ösztöndíjban részesítése, akik tudományos fokozatukat maximum 8 éve szerezték meg (jelen pályázati kiíráshoz viszonyítva), kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, aktívan részt vesznek egy adott kutatási projektben magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen, valamint vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben végzik és/vagy hasznosítják tudományos kutatásukat.
Célcsoport: hazai posztdoktorok, fiatal oktatók-kutatók
Ösztöndíj időtartama: 16 hónap
Ösztöndíj havi összege: 350 000 Ft

 

 • Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj

Az ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos teljesítménnyel és nemzetközi elismertséggel bíró fiatal oktató-kutatók hazatérésének elősegítése, továbbá a hazai felsőoktatásba történő beilleszkedésük anyagi és szakmai támogatása. Jelen ösztöndíjra a műszaki és természettudományok, matematikai, informatikai, valamint az élettudományok területét képviselő oktató-kutatók pályázhatnak az útmutatóhoz mellékelt tudományági besorolásnak megfelelően.
Célcsoport: magyar állampolgárságú fiatal oktató-kutatók, akik legalább 2 éve kutatnak külföldön
Ösztöndíj időtartama: 6-16 hónap
Ösztöndíj havi összege: 500 000 Ft

 

 • Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj

Az ösztöndíj célja azon kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel és jelentős kutatási tapasztalattal bíró tapasztalt oktató-kutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, akik tudományos fokozatukat több mint 8 éve szerezték meg (jelen pályázati kiíráshoz viszonyítva). Az ösztöndíj célja továbbá a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése.
Célcsoport: hazai tapasztalt oktató-kutatók
Ösztöndíj időtartama: 6-16 hónap
Ösztöndíj havi összege: 500 000 Ft

 

A pályázáshoz szükséges formanyomtatványok eletronikusan érhetők el erről az oldalról.

A programismertető kiadvány elektronikus változata innen letölthető.

 

Általános tudnivalók

Minden célcsoport esetében elvárás a pályázótól/támogatottól, hogy egy magyarországi felsőoktatási intézménnyel (FOI) jogviszonyban álljon, továbbá kutatási tevékenységét hasznosítsa a hazai felsőoktatásban.

A személyi támogatások feltétele, hogy a pályázó államilag elismert felsőoktatási intézményi, akadémiai vagy non-profit kutatóhelyi K+F projektekben aktívan vegyen részt, vagy kutatócsoportban, önálló kutatóként dolgozzon, és dokumentálható eredményt érjen el. Amennyiben a támogatásban részesülő személy akadémiai vagy non-profit kutatóhelyi, akadémiai vagy non-profit kutatócsoporti projektben vesz részt, vagy ott végez önálló kutatást, csak abban az esetben támogatható, ha valamely államilag elismert felsőoktatási intézménnyel jogviszonyt alakít ki a projekttel végzett tevékenységével egy időben.

A pályázatot elektronikus felületen kell benyújtani (magyar, angol, német nyelven elérhető), melyhez az Alapkezelő munkatársai, az ún. ösztöndíj koordinátorok nyújtanak segítséget a tamop424@kih.gov.hu e-mail címen.

A pályázatokat az adott tudományterületen jártas szakértők bírálják el, az informatikai rendszeren keresztül.

A támogatottak kiválasztásáról és az ösztöndíjak odaítéléséről a 16 tagú Magyary Zoltán Kuratórium dönt, a szakértői véleményezés alapján. A Kuratórium a szakértői értékeléseket, ill. az az alapján készülő rangsort felülbírálhatja. A Kuratórium 2012. április 20-án tartotta alakuló ülését.

A támogatásban részesülő az alábbiak közül ellát legalább egy, a hazai felsőoktatás minőségi fejlődését célzó, a hazai felsőoktatási intézmények valamelyikében hasznosuló tevékenységet:

 1. tudományos publikáció, tudományos ismeretterjesztő művek közzététele
 2. tudásátadás felsőoktatási intézmények hallgatóinak, oktatóinak
 3. kutatásmenedzsmenti tapasztalatok megosztása és learning by doing jellegű feladatok ellátása
 4. előadássorozat, szemináriumok tartása
 5. tudományos szerkesztési feladatok ellátása
 6. hallgatók esetében közlemény megírása
A nyertes pályázó vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve kutatókat összefogó hálózatában. Biztosítja és hozzájárul, hogy a kutatási eredmények másodközlését vagy ismeretterjesztő kivonatát a www.tankonyvtar.hu oldalon közzé tehessék. Az ismeretterjesztő kivonat csak abban az esetben fogadható el, ha az eredeti publikációt megjelentető fórum nem engedélyezi a másodközlést.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele a rendszeres szakmai beszámolók benyújtása az elektronikus felületen: 3 havonta egyszerűsített beszámoló szükséges a végzett kutatási tevékenységről, ill. annak hasznosításáról a felsőoktatásban, félévente pedig részletes szakmai beszámoló szükséges. A szakmai beszámolót egy arra kijelölt szakértő bírálja el, s ennek megfelelően a beszámoló elfogadása esetén javasolja az ösztöndíj további folyósítását, vagy amennyiben hiányosságokat vél felfedezni, kérhet hiánypótlást, illetve súlyos elmaradás esetén javasolhatja a támogatás felfüggesztését. Utóbbi esetben a felfüggesztésről, ill. adott esetben a támogatás megvonásáról a Kuratórium hozza meg a döntést. Mesterszakos hallgatók esetében 3 havonta csak egyszerűsített beszámolók szükségesek. Minden célcsoportra vonatkozóan a támogatási időszak végén záró beszámoló benyújtása szükséges, amit szakértő értékel, és a kuratórium fogadja el – ezzel zárul a támogatás. Ez utóbbihoz kapcsolódóan a befogadó intézménynek is értékelnie kell a támogatott tevékenységét.

 

www.kih.gov.hu

 


[[wysiwyg_imageupload:78:]][[wysiwyg_imageupload:79:]]

 

Esemény dátuma: 
2015/01/09