Back to Top

Pályázati Felhívás ERASMUS+ hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásra a 2015/2016-os tanévben

Pályázati Felhívás
Hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásra, a 2015/2016 tanévre
(ERASMUS+ KA1 akcióterület)

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió 2014-től induló új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja, egyesítve ezáltal több jelenleg futó programot (köztük a Comenius, Leonardo, Erasmus Mobilitás, Erasmus Intenzív Programok, Erasmus Közös Mesterképzések, Erasmus Mundus, Tempus Program, Jean Monet programokat).


1. A pályázat célja

A szakmai gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak.
Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó intézmény/vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, a Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

2. A pályázásra jogosultak köre

A Debreceni Egyetem beiratkozott aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói.

3. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (3-12 hónap);

4. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).

Nem EU tagállamok közül részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.

5. Pályázati feltételek

 • A hallgató magyar állampolgár vagy érvényes tartózkodási engedéllyel él hazánkban és oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a Debreceni Egyetem nappali vagy levelező tagozatán.
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók  is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzést követő 12 hónapon belül (ebben az esetben a pályázatot még az oklevél megszerzése előtt be kell nyújtaniuk és - sikeres pályázat esetén - a támogatási szerződést meg kell kötniük).
 • Tanárasszisztensek a 2014/2015-os tanévtől nyújthatnak be ERASMUS+ szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot. A tanárasszisztensi mobilitás ERASMUS+ szakmai mobilitásnak tekintendő.
 • Szakmai gyakorlatra a felsőoktatási tanulmányok első évétől lehet pályázni(kiutazás feltétele minimum kettő lezárt félév).
 • A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfeleljen.
 • A hallgatói tanulmányi célú mobilitási időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. A kombinált mobilitás azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlat ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt valósul meg, mint ahol a hallgató a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell megvalósulnia. A „kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal (lásd hallgatói célú tanulmányi mobilitás ösztöndíj mértékeit). Kombinált mobilitásra a tanulmányi célú mobilitási pályázattal egy időben lehet pályázatot benyújtani, tehát legközelebb a 2015. őszi pótpályázatkor.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített (tanulmányi és szakmai) mobilitási időtartam támogatható. A hallgató jelenlegi képzési ciklusa során a megelőző tanévekben elnyert ERASMUS (LLP) mobilitás (zero grant mobilitás is) is beleszámít a maximális 12 hónapba.
 • Jelen pályázati felhívás keretében 2015. szeptember 01 és 2016. szeptember 30 között valósíthat meg szakmai mobilitást.
 • Az osztatlan képzés két ciklust fed le, így osztatlan képzés esetén a maximális összesített mobilitási időtartam 24 hónap lehet.
 • A hallgatóval Képzési Megállapodás (Learning Agreement for Traineeships) jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia (hallgató, fogadó intézmény/vállalkozás, küldő intézmény).
 • A szakmai mobilitási időszak végén a külföldi fogadóintézménynek/vállalkozásnak igazolást kell kiadnia az elvégzett képzési programról és eredményekről.
 • A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe (kivétel: a végzés utáni 12 hónapon belül teljesítendő mobilitás).
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézményük beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek is eleget tenniük (kivétel: a végzés utáni 12 hónapon belül teljesítendő mobilitás). 
 • Azok a hallgatók, akik felsőoktatási intézményben valósítanak meg szakmai gyakorlatot a fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, amelyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatóját megilletik.
 • A hallgató birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (fogadó intézmény/vállalkozás elvárásának megfelelő nyelvtudás) és ezt a pályázat elbírálásakor hitelt érdemlő módon igazolni tudja.
 • A szakmai mobilitás megvalósításának helyszíne nem lehet a hallgató lakóhelye és/vagy az állampolgársága szerinti ország.
 • Szakmai gyakorlati mobilitás esetén - figyelembe véve az egyes karok sajátosságait - a karok további speciális megkötésekkel élhetnek.

6. A hallgatói szakmai mobilitás pályázathoz szükséges dokumentumok:

 • Hallgatói nyilatkozat 
 • A szakfelelős nyilatkozata 
 • Fényképpel ellátott önéletrajz magyarul és a szakmai gyakorlat nyelvén Europass formátumban 
 • Motivációs levél magyarul és a szakmai gyakorlat nyelvén
 
 • Teljes index másolat
 
 • Nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga, lektori igazolás)
 
 • Fogadó nyilatkozat és/vagy amennyiben már rendelkezésre áll Képzési Megállapodás (Learning  Agreement for Traineeships) 
 • Európai Uniós egészségbiztosítási kártya megléte (nem EU tagállamok esetén egyéb egészségbiztosítás).
 
 • Amennyiben időközben elérhetővé válik az Európai Bizottság on-line felmérése, a hallgató nyelvi kompetenciáinak ilyen módon történő ellenőrzése is a kiutazás feltétele lesz.
 

 

7. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

Hallgatói ösztöndíj mértéke:

 • Magas megélhetési költségű országok ((Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI)): 600 € / hó
 • Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)): 500 € / hó
 • Alacsonyabb megélhetési költségű országok ((Lengyelország (PL), Románia (RO),  Magyarország (HU), Litvánia (LT),  Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia (MK)):  400 € / hó

 

 • Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak kizárólag hallgatói tanulmányi célú és kombinált (tanulmányi célú és szakmai gyakorlat) mobilitás esetén érhető el.
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva (a pályázati felhívás meghirdetése a későbbiekben várható)
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatja az angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvekből történő felkészülést (a nyelvi szintfelmérés és a nyelvi felkészítés rendelkezésre állása várhatóan nyár elején várható).

8. A pályázás menete

A pályázatokat gara Péter ERASMUS+ koordinátor számára kell benyújtani (Debreceni Egyetem, Egyetem tér 1.; I.-es Professzori Villa)

A pályázat benyújtási határideje: A rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig folyamatos.
A pályázat elbírálása folyamatos.

Az első körben meghirdetett szakmai mobilitási pályázat elbírálásánál előnyt élveznek:

 • azok az orvostanhallgatók, akik szakmai mobilitásukat a fogadó partner és a Debreceni Egyetem között meglévő intézményközi szerződések alapján és az abban foglalt határidők figyelembe vételével szervezik a 2015/2016-ös tanévre
 • a Debreceni egyetem azon utolsó éves hallgatói, akik szakmai mobilitásukat a végzést követő (államvizsga után) 12 hónapon belül szervezik.

  A végzős hallgatóknak még aktív hallgatóként kell ösztöndíj szerződést kötniük a Debreceni Egyetemmel.

 

Az on-line jelentkezési lap és a pályázat mellékleteként szolgáló formanyomtatványok itt elérhetőek.

Esemény dátuma: 
2015/04/17 to 2016/09/30