ERASMUS+ hallgatói mobilitási pályázati felhívás a 2014/2015-ös tanévre (2015 tavaszi félév)

ERASMUS+ hallgatói mobilitási pályázati felhívás a 2014/2015-ös tanévre (2015 tavaszi félév)

A pályázat lezárult!

A Debreceni Egyetem az ERASMUS+ program KA1 kulcsakciójának keretében pályázatot hirdet hallgatói külföldi tanulmányok folytatására a 2014/2015-ös tanév tavaszi félévében megvalusuló mobilitásokra

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja, több jelenleg futó programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás programot) egyesítve.


1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik, a programban résztvevő ország valamely felsőoktatási intézményében. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

2. A pályázásra jogosultak köre

A Debreceni Egyetem beiratkozott hallgatói.

3. Támogatható tevékenységek

 • Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap)
 • Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap)

4. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
 
Nem EU tagállamok közül részt vesz: Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.

 

5. Pályázati feltételek

 • A hallgató magyar állampolgár, vagy állandó tartózkodási engedéllyel él hazánkban és oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a Debreceni Egyetemen nappali vagy levelező tagozaton.

 • Az ösztöndíjas mobilitás célpontja azok közül a partnerintézmények közül választható, melyek a pályázati kiírás mellékleteként a Debreceni Egyetem Erasmus honlapján közzétételre kerülnek.

 • A kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében (két abszolvált szemeszter után) történhet.

 • A hallgató birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (partneregyetemen végzendő tanulmányok nyelve) és ezt a pályázat elbírálásakor hitelt érdemlő módon igazolni tudja.

 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. A két időszak kombinációja azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell megvalósulnia, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam támogatható. A hallgató jelenlegi képzési ciklusa során a megelőző tanévekben elnyert ERASMUS (LLP) mobilitás (zero grant mobilitás is) is beleszámít a maximális 12 hónapba.

 • Az osztatlan képzés két ciklust fed le, így osztatlan képzés esetén a maximális összesített mobilitási időtartam 24 hónap lehet.

 • A tanulmányi mobilitás minimális időtartama legalább 3 hónap, de mindenképpen egy teljes tanulmányi periódus (szemeszter, vagy trimeszter), vizsgaidőszakkal együtt.

 • A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.

 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.

 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.

 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézményük beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek is eleget tenni.  A fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, melyek a fogadó intézmény valamennyi iratkozott hallgatóját megilletik.

6. Az ERASMUS+ hallgatói tanulmányi célú mobilitás pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Kitöltött, kinyomtatott és aláírt online jelentkezési lap
 
 • Neptun igazolás az utolsó négy lezárt félévről (PhD/MSc/MA  képzés esetén a megelőző MSc/BSc/BA-s Neptun igazolásokkal kell kiegészíteni, első képzés esetén, ha még nem teljesített négy aktív félévet, az összes addig teljesített (legalább 2, legfeljebb 3) félévről szóló igazolás is elegendő); Az igazolásoknak tartalmazniuk kell az addig teljesített összes tantárgyat, valamint az ösztöndíj indexet. Az igazolásokat a Tanulmányi Osztályon kell hitelesíttetni;

 
 • a nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga-bizonyítvány a tanulmányok nyelvének ismeretéről, vagy a lektorátus igazolása a nyelvtudásról);
 
 • szakmai önéletrajz magyarul és a tanulmányok nyelvén Europass formátumban (www.europass.hu);

 • a külföldi egyetemen végzendő munka leírása, amely tartalmazza azt is, hogy melyik egyetemre, melyik félévre, illetve időszakra nyújtja be a jelölt a pályázatát  (motivációs levél magyarul és a tanulmányok nyelvén, legalább 1 A/4-es oldal terjedelemben);
 
 • hallgatói nyilatkozat 
 • graduális (alap és mesterszakos) hallgatók esetében a szak felelősének / tanulmányi osztályvezetőjének nyilatkozata

 • doktoranduszok esetében a doktori iskola vezetőjének nyilatkozata és a témavezető nyilatkozata ;
  az ERASMUS kapcsolatokat közvetlenül koordináló karok és tanszékek a pályázók számára további megkötésekkel élhetnek;

 • tudományos/TDK munka igazolása (nem kötelező);

 
 • ajánlás (nem kötelező);

 

 

7. Az ERASMUS+ hallgatói tanulmányi célú mobilitás keretében történő kiutazás feltételei:

 • Az adott félévre vonatkozó beiratkozást igazoló dokumentum.
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése szükséges. A mindhárom fél által (hallgató, küldő egyetem, fogadó egyetem) aláírt tanulmányi szerződés (Learning Agreement) tartalmazza a partneregyetemen végzendő kurzusok és a Debreceni Egyetemen ekvivalensként elfogadásra kerülő kurzusok listáját, és a hozzájuk rendelt kreditértékeket.
 • Az illetékes kreditátviteli bizottság által jóváhagyott előzetes kredit ekvivalencia / kredit beszámítási lista.
 • Kari Tanulmányi Albizottság  engedélye.
 • Európai Uniós egészségbiztosítási kártya megléte.
 • Amennyiben az adott országban szükséges, az ERASMUS hallgatók számára kiállított érvényes tanulói vízum.
 • Amennyiben időközben elérhetővé válik az Európai Bizottság on-line felmérése, a hallgató nyelvi kompetenciáinak ilyen módon történő ellenőrzése is a kiutazás feltétele.

 

8. A támogatás mértéke:

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatja  az angol, német, francia, olasz, holland és spanyol nyelvekből történő felkészülést.
 • A külföldi (fogadó) felsőoktatási intézmény által megrendezésre kerülő nyelvi kurzus a hallgató számára opcionális. A nyelvi kurzus idejére ösztöndíjat nem tudunk biztosítani. Kivétel: ha a fogadó egyetem előírja, hogy a nyelvtanfolyamon történő részvétel kötelező, máskülönben nem vehet fel kurzusokat a hallgató az adott nyelven és ezt igazolással is tanúsítja és ha a nyelvtanfolyam elvégzése beleszámít a hallgató tanulmányi kötelezettségeibe, vagyis a Debreceni Egyetem kredittel ismeri el a teljesítést.

Hallgatói ösztöndíj mértéke:

 • Magas megélhetési költségű országok ((Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI)): 500 € / hó
 • Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)): 400 € / hó
 • Alacsonyabb megélhetési költségű országok ((Lengyelország (PL), Románia (RO),  Magyarország (HU), Litvánia (LT),  Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia (MK)):  300 € / hó

 

 • Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak: további 100 / €

8. A pályázás menete

A pályázatokat az alábbi elektronikus űrlapon kell benyújtani, majd kinyomtatva, mellékleteivel együtt személyesen is leadni Gara Péter Intézményi Erasmus koordinátor számára (Egyetem tér 1., I.-es tanári villa).

Kérjük, szakmai gyakorlati helyre ne próbáljanak ezen a felületen pályázni, a 2014/2015-ös tanévre szóló szakmai gyakorlati  pályázat itt érhető el.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. október 17, péntek déli 12:00

A pályázat elbírálásának határideje 2014. október 30. Amennyiben a pályázó által megjelölt partnerintézményben a nominálás vagy jelentkezés határideje korábbi időpontra esik, akkor a pályázat soron kívül elbírálásra kerül.

A Campus Hungary programra is pályázóknak is be  kell nyújtaniuk az ERASMUS+ pályázatukat, amennyiben olyan intézményhez pályáznak amellyel a Debreceni Egyetemnek érvényes intézményközi megállapodása van!

 

 

 

 

A megpályázható mobilitások listája itt elérhető.
 
Az on-line jelentkezési lap itt elérhető.

Esemény dátuma: 
2014/09/24 to 2014/10/30