Campus Hungary "Hallgatói kreditmobilitási" pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

 

A Tempus Közalapítvány a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program” című projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2014. október 1. és 2015. július 31. között megvalósítható hallgatói kreditmobilitásra a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára.

A kreditmobilitás célja

A kreditmobilitás célja, hogy a hallgató egy trimesztert vagy szemesztert valamely Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező külföldi felsőoktatási intézményben töltsön tanulmányok folytatása céljából. Az ösztöndíj ideje alatt minimum 15 ECTS kredit teljesítése kötelező, amennyiben a hallgató az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) intézményében fog tanulni. Nem EFT országok esetében minimum 4 tanegység a kötelezően teljesítendő minimum.

A kreditmobilitás időtartama

Minimum 3 hónap (90 nap), az utazás napjai nélkül; az ösztöndíj összegébe európai országok esetén 1+1 nap, míg Európán kívüli területekre 2+2 nap lesz utazásra kalkulálva.

A kreditmobilitás helyszíne

Bármely olyan külföldi felsőoktatási intézménybe, amellyel a küldő intézménynek kétoldalú Erasmus+ megállapodása van, vagy az intézmény vállalja, hogy legkésőbb a tervezett kiutazás időpontjáig kétoldalú megállapodást köt. A hallgatónak lehetősége van arra, hogy legfeljebb 3 célintézményt jelöljön meg pályázatában.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Bármely a magyarországi konvergencia régióban található államilag akkreditált felsőoktatási intézmény hallgatója, aki

 • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
 • a megvalósítandó képzési programhoz kapcsolódó felsőoktatási tanulmányaiban legalább két lezárt félévvel rendelkezik;
 • MA/MSc és PhD hallgatókra a minimum két lezárt félév feltétele nem vonatkozik, ugyanakkor a pályázathoz nekik is csatolniuk kell a beadás időpontjához képest legutóbbi két lezárt félévük átlagát;
 • pályázatát tanszéke szakmailag támogatja;
 • a fogadó intézmény oktatási munkanyelvéből megfelelő  nyelvtudással rendelkezik;
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, biztosítja elérhetőségét.

A pályázat beadásával a pályázó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi adatát küldő intézménye és a Tempus Közalapítvány kezelje.

Támogatás 

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 178 250 Ft – 213 900 Ft ösztöndíjban részesül.

Országkategóriák

 • Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok:
  Bulgária, Cseh Köztársaság, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

5 750 Ft/nap
max. 178 250 Ft/hó

 • Közepesen drága európai országok:
   Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Franciaország, Hollandia, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta,  Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

6 325 Ft/nap
max. 196 075 Ft/hó

 • Drága európai országok:
  Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Svédország

6 900 Ft/nap

 max. 213 900 Ft/hó

 

 

A pályázat benyújtása

Egyéni pályázatok benyújtására az alábbi határidőkkel van lehetőség:

 • 2014. október 8. (szerda) 12:00.

A következő pályázati beérkezési határidő: 2014. október 17.  (péntek) 12.00

A következő pályázati beérkezési határidő: 2014. november. 11 (kedd) 12.00

A pályázat benyújtásának határideje

A döntés várható időpontja

2014. október 8. (szerda) 12:00.

2014. október 29.

2014. október 17.  (péntek) 12.00

2014. november 19.

2014. november. 11 (kedd) 12.00

2014. december 10.

 

Az ösztöndíj utalásának legkorábbi lehetséges időpontja: a döntést követően másfél hónappal.

Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a forrás kimerülése esetén azonnali hatállyal felfüggessze a pályázati kiírást. A Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy jelen pályázati kiírást bármikor indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, új pályázati felhívás közzététele, módosítása valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel sem a küldő intézménnyel, sem a Tempus Közalapítvánnyal szemben.

A pályázati űrlapot és igazolásokat  a hallgató a küldő intézmény intézményi ERASMUS koordinátorá­nak címezve nyújthatja be 2 eredeti aláírt példányban.

A pályázat benyújtásának helye: Debreceni Egyetem Külső Kapcsolatok Csoport (4032 Debrecen Egyetem tér 1. I. Villa)

 

Az érvényes pályázathoz szükséges ellenőrzőlista:

 • Pályázati űrlap számítógéppel történő kitöltése (kizárólag a megadott űrlap használható) és kinyomtatása 2 példányban
 • A kitöltött pályázati űrlap (.xlsx) fájl elküldése e-mailen az intézményi Erasmus koordinátor részére az alábbi e-mail címre: erasmus@unideb.hu
 • Motivációs levél a tanulmányok céljáról mellékelve
 • Tanszéki jóváhagyás a pályázati űrlapon
 • Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév tanulmányi átlagáról mellékelve
 • A külföldi intézmény oktatási munkanyelvének megfelelő ismeretét igazoló  dokumentum
 • OTDK, TDK 1-3. helyezés esetén igazolás; tudományos munka, vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás, illetve szakmai tevékenység

Az ösztöndíjasok kiválasztása

A kiválasztás szempontjai:

 • A benyújtott pályázatokat a küldő felsőoktatási intézmény formailag elbírálja
 • Formailag csak azok a pályázatok fogadhatóak be, amelyek az érvényes pályázathoz szükséges fenti feltételeknek megfelelnek
 • A formailag elfogadott pályázatokat a küldő intézmény szakmailag értékeli és rangsorolja.

Szempont                   

Pontszámok elvi alapja

Pontszám

Súlyozott tanulmányi átlag és szakátlag viszonya

0 pont: átlag<2,5

15 pont: 2,5<= átlag <szakátlag-0,1

25 pont: szakátlag-0,1<=átlag<szakátlag

30 pont: átlag=szakátlag

35 pont: szakátlag<átlag<=szakátlag+0,2

40 pont: szakátlag+0,2<átlag

40 pont

Motivációs levél minősége

0 pont: A motivációs levél nem tartalmaz konkrétumokat, nincsenek célok meghatározva

1-4 pont: Átlagosan megfogalmazott, kevés konkrétumot és célt tartalmaz

5-7 pont: Átlagosan megfogalmazott, céljaiban általános, tartalmaz konkrétumot, összességében ígéretes elképzelés

8-10 pont: Átgondolt, tartalmas motivációs levél, fogalmazásában és céljaiban igényes, konkrétumokat tartalmaz

10 pont

Tudományos munka, vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás, illetve szakmai tevékenység

5 pont:  Tudományos aktivitás, igazolás a tudományos munkáról, kutatási tevékenységről

10 pont: Átlag feletti hallgatói tudományos aktivitás, igazolás a tevékenységről, OTDK helyezett (1-3.), TDK (1-3.) helyezett

10 pont

Műszaki- és természet­tudományos területen tanulók

 • Műszaki és természettudományos területen tanul 10 pont

10 pont

 

A szakmailag értékelt és pontozott egyéni pályázatok listáját a küldő felsőoktatás intézmény a Tempus Közalapítvány részére továbbítja.

A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. A döntés ellen fellebbezésre nincsen lehetőség.

Erre a típusú szakmai gyakorlatra és féléves részképzésre egy hallgató egy képzési cikluson belül legfeljebb 12 hónap időtartamban nyerhet el támogatást.

Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal, EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra az időtartamra nyújt finanszírozást.  Nyertes pályázat esetén az ösztöndíj szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

FONTOS!

 • A pályázat eredményességének feltétele, hogy a pályázó az intézményi ERASMUS+ pályázaton is benyújtotta vagy benyújtja önfinanszírozó státusz elnyerésére szóló pályázatát.
 • A formai bírálatot és szakmai döntési javaslatot az intézmény hozza meg, de a támogatási döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg. Az intézmény és a Tempus Közalapítvány döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
 • A megvalósítási időszaknak 2014. október 1. és 2015. július  31. közé kell esnie. 
 • A pályázatot 2 eredeti aláírt példányban kell benyújtani az intézményi Erasmus koordinátor részére.
 • Nem magyar állampolgárok az állampolgárságot adó országba nem nyújthatnak be pályázatot.
 • A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra semmilyen formában nincs lehetőség.
 • Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Amennyiben egyszerre több Campus Hungary ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe.
Esemény dátuma: 
2014/10/01