Back to Top

ERASMUS CHARTER of the University of Debrecen

The University of Debrecen is an active participant in the European Higher Education Area and the global higher education market. Student, teaching and staff mobility programmes, foreign language trainings, international faculties giving joint degrees ensure the opportunities to join the international circulation.
Based on the existing experiences and results the University of Debrecen intensifies its position in the international academic competition, improves its skills and capacities needed for foreign language trainings and increases the number foreign students studying in the institution.
The University of Debrecen offers diverse foreign language trainings and has the largest number of foreign students amongst Hungarian higher education institutions. One of the important aims of the development foreign language trainings is to improve simultaneously the foreign language facilities of Hungarian students.
Strengthening the international characteristics of the University of Debrecen also improves the quality of education, enhances the competitiveness of the University degrees, the sustainability of the University and simultaneously the economic regional development.
Besides the training development activities, the University of Debrecen gives high priority to diversifying its training offer within the framework of international collaborations. It encourages improving the number of dual and joint degree programmes and strengthening international cooperation towards this direction.
Economic partners of the University of Debrecen also play a significant role in improving the university’s international partnerships. One of the aims of UD is to have partners who are able to mobilize, operate their own network of international relationships in favour of the University of Debrecen to realize potential R&D cooperations originating from the competitive sector.
As a business friendly university the University of Debrecen operates relationship strong network of connections at regional, national, and international levels as well.
The University of Debrecen possesses a considerable number of international partners. It has partner-universities on almost all continents of the word, ranging from Angola to Brazil to Japan. The main objectives of the mutual cooperation is to facilitate the mobility of students, teaching staff and researchers as well as to foster research cooperation.
The University of Debrecen also utilizes and ensures its training capacities, services in favour of the Hungarian speaking population of the Carpathian Basin by expanding their higher education opportunities. This is facilitated by the improvement and widening of the existing network of relationships and international cooperations with knowledge centres and crossborder Hungarian institutions. Due to its geographical position, the University of Debrecen would like to deepen its training, tendering and researching cooperation with institutions located mainly in Transylvania and Transcarpathia.
As part of this collaboration the University of Debrecen gives high priority to the coordination of training offers at both sides especially in the field of arts education.
Native language education for the cross-border Hungarian students is of high priority in their homeland, and this holds increasingly true for Hungarian students as well.
 
A Debreceni Egyetem aktív résztvevője az Európai Felsőoktatási Térségnek és a globális felsőoktatási piacnak. Hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitási programokkal, idegen nyelvű képzésekkel, közös diplomát adó nemzetközi szakokkal biztosítjuk a nemzetközi felsőoktatási vérkeringésbe történő bekapcsolódás lehetőségét.
A Debreceni Egyetem a meglévő tapasztalataira, eredményeire és értékeire alapozva javítja a nemzetközi felsőoktatási versenyben elért pozícióit, fejleszti az idegen nyelvű képzések megvalósításához szükséges képességeit és kapacitásait, növeli az intézményben tanuló külföldi hallgatók számát. A Debreceni Egyetem a hazai felsőoktatási intézményrendszerben az egyik legszélesebb idegen nyelvű képzési kínálattal és a legnagyobb számú külföldi hallgatói létszámmal rendelkezik. Az idegen nyelvű képzés-fejlesztés esetében fontos cél, hogy a magyar hallgatók idegen nyelven történő tanulmányi lehetőségeit is bővítse.
A Debreceni Egyetem nemzetközi jellegének erősítése a képzés minőségének fejlődését, az egyetemi diploma versenyképességét, az Egyetem fenntarthatóságát, a régió gazdasági fejlődését egyaránt szolgálja.
Az önálló képzésfejlesztési tevékenység mellett Egyetemünk kiemelt hangsúllyal kezeli a nemzetközi együttműködésben működtetett képzési kínálat bővítését. A magyar és a külföldi hallgatók számára egyaránt vonzó közös képzések, kettős és közös diplomát adó programok számának növelését, az erre irányuló nemzetközi kapcsolatrendszer bővítését.
A nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztésében kiemelt szerepet játszanak az Egyetem gazdasági partnerei is. Az Egyetem célja, hogy a gazdasági partnerei szintén képesek legyenek a saját nemzetközi kapcsolatrendszerüket az Egyetem érdekében mozgósítani, működtetni, amennyiben a versenyszférából kiinduló kutatás-fejlesztési együttműködésre nyílik lehetőség.
A Debreceni Egyetem vállalkozóbarát kiemelt kutatóegyetemként széleskörű kapcsolatrendszert működtet regionális, országos és nemzetközi színtéren egyaránt.
A Debreceni Egyetem jelentős nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, jelenleg a világ majdnem minden kontinensén találhatóak partneregyetemei Angolától Brazílián át Japánig. Az együttműködések elsődleges célja a hallgatói, oktatói, kutatói mobilitás elősegítése, valamint a kutatási együttműködés előmozdítása. A Debreceni Egyetem képzési kapacitásait, szolgáltatásait a kárpát-medencei magyarság anyanyelvű felsőoktatási lehetőségeinek bővítése érdekében is hasznosítsa, biztosítsa. Ezt segíti elő a határon túli magyar intézményekkel, tudásközpontokkal meglévő kapcsolatrendszerek és együttműködések fejlesztése, bővítése. A földrajzi elhelyezkedés miatt első sorban az Erdély, Kárpátalja területén található intézményekkel kívánjuk elmélyíteni képzési, pályázati és kutatási célú együttműködéseinket.
Az együttműködés részeként kiemelten fontosnak tartjuk a képzési kínálatok összehangolását, különösen a bölcsészképzés területén. Ahogyan a határon túli magyar hallgatók esetében is elsődleges prioritás, hogy a szülőföldjükön legyen elérhető számukra az anyanyelvű felsőoktatás, úgy a magyarországi hallgatók esetében is fontos ez.
 
Strategy for the organisation and implementation of international (EU and non-EU) cooperation projects in teaching and training in relation to projects implemented under the E+ Programme
The geographical directions and focus of mobility should reckon with the interest of the students and the academics as well as the existing international links and the real opportunities. UD has developed a wide network of educational and research cooperation with a great number of institutions all over the world. We have signed MoUs with more than 60 universities and the number of links on the level of departments, institutes and faculties exceeds 1300.
The premier languages of our students are English and German so, not surprisingly, most of them are in favour of English and German universities. Besides the well functioning links UD plans to extend the scope of cooperation to universities in German speaking countries (The Netherlands, Belgium) with special regard to those belonging to the premier league of European universities. It also aims at establishing bilateral links with British universities.
It is of exceptional importance for UD to start cooperation with major universities that belong to the elite of the world, exhibiting outstanding scientific performance. It could be most beneficial for our student, academic and research mobility to be linked with world class universities and, from the point of view of joint research activities and publications, it is essential that UD esatablish contact with the top universities in the world. Most of them are based in the USA, UK, Germany, Switzerland, the Scandinavian countries, Israel and the Far-East.
 
A mobilitás földrajzi irányainak, fókuszainak meghatározásakor tekintettel kell lenni a hallgatói, oktatói igényekre, a jelenleg már működő nemzetközi kapcsolatokra csakúgy, mint a reális lehetőségekre. A Debreceni Egyetemet széles körű oktatási és tudományos együttműködés fűzi a világ számos intézményéhez. Több mint hatvan egyetemmel van kétoldalú megállapodás; a tanszéki, intézeti, kari együttműködések száma meghaladja az ezerháromszázat. 
A Debreceni Egyetem hallgatói legnagyobb részének első nyelve az angol illetve a német, így részükről a legnagyobb igény az angol és német nyelvterület felsőoktatási intézményei iránt mutatkozik. A már jól működő nemzetközi kapcsolatok mellett, az egyetem célja más, német nyelvterületű Hollandia, Belgium) országok egyetemeivel való kapcsolatok további elmélyítése, kiszélesítése, különös tekintettel az európai élvonalhoz tartozó egyetemekkel való kapcsolat kialakítása, ezen kívül a brit felsőoktatási intézményekkel való további kétoldalú partnerségek kialakítása.
A Debreceni Egyetem nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy olyan egyetemekkel alakítson ki együttműködést, amelyek a világ élvonalába tartoznak, kiemelkedő kutatási tevékenységet folytatnak, szerepelnek a széles körben ismert és elismert egyetemi rangsorokban. A hallgatói, oktatói, kutatói mobilitás szempontjából is rendkívül előnyös, ha a mobilitás résztvevői egy világszínvonalú egyetemen kapcsolódhatnak be az oktatási, kutatási tevékenységbe, a kutatási együttműködések, közös publikációk szempontjából pedig elengedhetetlen, hogy a Debreceni Egyetem törekedjen a világ élvonalbeli egyetemeivel való kapcsolat kialakítására. Ezen egyetemek, kutatóintézetek többnyire az alábbi országokból, régiókból kerülnek ki: Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Németország, Svájc, Skandináv országok, Izrael, Távol-Kelet.
 
Expected impact of participation in the E+ Programme on the modernisation of University of Debrecen for each of the 5 priorities of the Modernisation Agenda in terms of the policy objectives
 
The University of Debrecen facilitates the attainment of the government’s objectives to increase the population’s level of education, undertaken in the Europe 2020 strategy, with it’s many training programmes by promoting and supporting students’ academic progress. 
The university’s active quality policy and classifications of national excellence (research university, Higher Education Quality Award) provide a sound base for quality education.
The objective of the University of Debrecen is to ensure the continuous professional development of its staff members and the high standard of the tasks fulfilled by them by way of trainings, broadening their professional experiences, creating international mobility opportunities. Great emphasis is placed on staff members’ possibilities to exchange experiences with international colleagues, on the administration of training and mobility, on the analysis of results and drawing conclusions, and defining the focal points of development.
The University of Debrecen ensures the quality of the training by reviewing and renewing the content of the trainings, by increasing the proportion of qualified lecturers and by attracting excellent young researchers and instructors. We ensure the continuous high quality of research, outstanding in Hungary and recognized also on an international scale, by supporting our researchers and research groups and carrying out projects together with our industrial partners. The top strategic priorities of the university include implementing more strategic partnerships based on international cooperations,
knowledge-alliances, and carrying out more trainings aiming at joint degrees.
The University of Debrecen endeavours to employ its scientific capacities in order to meet the national innovation and economic policies and objectives, and to contribute to the implementation of national and regional developmental programmes and strategies to the best of its abilities. The University seizes every cooperational opportunity which matches its profile, core activity, and strategic objectives.
The University enhances its fundraising ability and is trying to create a healthy, diversified research funding environment.
The University’s intention is to increase the proportion of income generated by international cooperations and support funds, while also expoliting the research funding opportunities available in Hungary. As active partner of European excellence centres and tender consortia one of the aims of the University is to raise significantly its financial share in the resources allocated to European researches.
 
A Debreceni Egyetem széles képzési kínálatával, a hallgatók előrehaladásának ösztönzésével és támogatásával segíti a kormányzat Európa 2020 stratégiában vállalt, a lakosság képzettségi szintjének emelésére vonatkozó célkitűzéseinek elérését.
A Debreceni Egyetem aktív minőségpolitikája, felsőoktatási kiválósági címei és támogatásai (kutatóegyetem, Felsőoktatási Minőségi Díj) jó alapot jelentenek az ágazat minőségi képzésére, minőségi felsőoktatás megvalósítására.
A Debreceni Egyetem célja hogy munkatársai képzésével, szakmai tapasztalatszerzési lehetőségek bővítésével, nemzetközi mobilitási lehetőségek megteremtésével biztosítsa a munkatársak folyamatos szakmai fejlődését, az általuk ellátott feladatok magas színvonalát. Nagy hangsúlyt helyezünk munkatársaink nemzetközi tapasztalatcseréjére, a képzés és mobilitás adminisztrációjára, az eredmények elemzésére, és következtetések levonására, az ezen alapuló fejlesztési területek meghatározására.
Az képzés minőségét a képzési tartalmak felülvizsgálatával, megújításával, a minősített oktatók arányának növelésével, a fiatal oktatói-kutatói kiválóságok vonzásával és megtartásával kívánjuk biztosítani. A kutatási tevékenységeinkben a nemzetközi szinten is elismert kutatóink, kutatócsoportjaink fókuszált támogatásával, gazdasági partnereinkkel közös projektjeink megvalósításával biztosítjuk a Magyarországon egyedülálló és nemzetközi szinten is elismert minőséget. A jövőben az ilyen és ehhez hasonló nemzetközi együttműködéseken alapuló stratégiai partnerségek, knowledge-alliences, közös diplomák megszerzésére irányuló képzések megvalósítása az egyetem kiemelt stratégiai célja.
A Debreceni Egyetem törekszik arra, hogy tudományos kapacitásait a nemzeti innováció-, és gazdaságpolitikai célok elérése érdekébe állítsa; az országos és regionális fejlesztési programok, stratégiák megvalósításához képességei és erőforrásai szerint hozzájáruljon. Az Egyetem minden olyan együttműködési lehetőséget megragad, amely illeszkedik tudományterületei kompetenciáihoz, alaptevékenységeihez, intézményi szintű stratégiai céljaihoz.
Az Egyetem erősíti forrásbevonási képességét, egészséges, több lábon álló kutatásfinanszírozási környezet kialakítására törekszik. Az Egyetem célja, hogy a Magyarországon elérhető kutatás-finanszírozási lehetőségek kihasználása mellett határozottan növelje a nemzetközi együttműködésekből, külföldi támogatási alapokból érkező bevételeit. Az Egyetem célja, hogy európai kiválósági központok partnereként, pályázati konzorciumok résztvevőjeként jelentősen növelje az európai kutatásfinanszírozási forrásokból történő részesedését.