Back to Top

Tanulj Oroszországban a tavaszi félévben!

A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás Program keretében 4 hónapos (1 szemeszter: 2021-22 tavaszi félév) résztanulmányokra az oroszországi Voronyezsi Állami Egyetemen.

 

Általános pályázati feltételek az Erasmus+ program szabályzatával összhangban

 • A hallgató magyar állampolgár, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, aki oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a Debreceni Egyetem Szlavisztika Intézetében, nappali vagy levelező tagozaton.
 • A kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében történhet.
 • A hallgató birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (angol vagy orosz) és ezt a pályázat elbírálásakor hitelt érdemlő módon igazolni tudja.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam támogatható. A hallgató jelenlegi képzési ciklusa során a megelőző tanévekben elnyert ERASMUS (LLP) mobilitás (zero grant mobilitás is) is beleszámít a maximális 12 hónapba. (A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy olyan hallgató pályázhat a jelen lehetőségre, aki ebben a képzési ciklusában maximum 7 hónapot töltött külföldön az Erasmus programon keresztül.)
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is a Debreceni Egyetem beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, és az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek is eleget tenni.  A fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, melyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatóját megilletik.
 • A hallgatónak a mobilitás befejezéséig aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie a  Debreceni Egyetemen.
 • A hallgató külföldi tanulmányai alatt minimum 15 ECTS kredit (vagy annak megfelelő helyi kredit) értékben teljesít tárgyakat. 
 • A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe. 
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt szükséges egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés megkötése (Learning Agreement).  A küldő intézmény (Debreceni Egyetem) kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.

 

Szükséges dokumentumok

Figyelem! A dokumentumokat kizárólag elektronikus formában (az eredeti dokumentumokat szkennelve, pdf formátumban) kell benyújtani az online rendszerben (outgoing.mobi.unideb.hu)!

 • Benyújtott online jelentkezés;
 • Kreditigazolás a tanulmányai során eddig teljesített félévekről. Az igazolásokat a Tanulmányi Osztályon kell hitelesíttetni;
 • A nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga-bizonyítvány a tanulmányok nyelvének ismeretéről, vagy a lektorátus igazolása a nyelvtudásról);
 • Fényképes szakmai önéletrajz magyarul Europass formátumban;
 • Motivációs levél, amely tartalmazza a jelentkező céljait, az elvégzendő tanulmányokat.

A DE Szlavisztika Intézet a pályázók számára további megkötésekkel élhet.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • tudományos/közéleti tevénykenység igazolása
 • további nyelvtudást igazoló dokumentum

 

Az ösztöndíj összege: 700 EUR / hónap (összesen 2800 EUR), valamint egyszeri 275 EUR utazási támogatás. A nyertes pályázó az ösztöndíj 90%-át a Learning Agreement és a támogatási szerződés megkötése után kapja meg bankszámlájára. Az ösztöndíj 10%-át hazaérkezés és a szükséges elszámoló dokumentumok benyújtása után utalja át az egyetem.

A pályázó egyéni belátása szerint rendelkezhet az ösztöndíjjal, és saját beosztása szerint fordíthatja szállásra, utazásra, megélhetésre, egyéb költségekre.

 

A pályázat benyújtásának határideje az online rendszerben 2021. október 15. 23:59

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a végső döntést a pályázó fogadásáról a fogadóintézmény hozza meg.

FONTOS! A jelen pályázati meghirdetés feltételes, a járványhelyzet esetleges fokozódása Oroszországban vagy Magyarországon befolyásolhatja az utazás megvalósulását. Amennyiben Oroszországban tavasszal beutazási tilalom lesz érvényben, a mobilitás értelemszerűen nem valósítható meg.

 

Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja.

További információ: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

http://mobi.unideb.hu/palyazatok/erasmusplusz

 

Esemény dátuma: 
2022/01/10