ERASMUS+ KA103 Pályázati Felhívás hallgatói tanulmányi célú mobilitásra (2020/21-es tanév őszi félév és teljes tanév)

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja.

További információ: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

http://mobi.unideb.hu/palyazatok/erasmusplusz

1.A pályázat célja

Pályázat célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

2.A pályázásra jogosultak köre

A Debreceni Egyetem beiratkozott hallgatói (alap-, mester-, osztatlan, doktori és felsőfokú szakképzés, nappali és levelező képzés), akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Doktorjelölt státuszú egyének nem pályázhatnak.

3.Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap).

Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

4.A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország,  Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamok közül részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5.Pályázati feltételek

Általános részvételi feltételek

A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik.

A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a Debreceni Egyetemen nappali vagy levelező tagozaton.

Az ösztöndíjas mobilitás célpontja azok közül a partnerintézmények közül választható, amelyekkel a Debreceni Egyetem megfelelő kétoldalú intézményközi szerződéssel rendelkezik és elérhetőek a Debreceni Egyetem online jelentkezési rendszerében

A kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében történhet.

A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.

A hallgató birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (partneregyetemen végzendő tanulmányok nyelve) és ezt a pályázat elbírálásakor hitelt érdemlő módon igazolni tudja.

A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. A két időszak kombinációja azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell megvalósulnia, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam támogatható. A hallgató jelenlegi képzési ciklusa során a megelőző tanévekben elnyert ERASMUS (LLP) mobilitás (zero grant mobilitás is) is beleszámít a maximális 12 hónapba.

Az osztatlan képzés két ciklust fed le, így osztatlan képzés esetén a maximális összesített mobilitási időtartam 24 hónap lehet.

A tanulmányi mobilitás minimális időtartama legalább 3 hónap, de mindenképpen egy teljes tanulmányi periódus (szemeszter, vagy trimeszter), vizsgaidőszakkal együtt.

A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés megkötése.

A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.

A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.

A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.

A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézményük beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek is eleget tenni.  A fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, melyek a fogadó intézmény valamennyi iratkozott hallgatóját megilletik.

A hallgatónak a mobilitás befejezéséig aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie a küldő intézményben.

6. Az ERASMUS+ hallgatói tanulmányi célú mobilitás pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 

Figyelem! A dokumentumokat kizárólag elektronikus formában (az eredeti dokumentumokat szkennelve, pdf formátumban) kell benyújtani az online rendszerben!

Benyújtott online jelentkezés;

Kreditigazolás a tanulmányai során eddig teljesített félévekről. Az igazolásokat a Tanulmányi Osztályon kell hitelesíttetni;

A nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga-bizonyítvány a tanulmányok nyelvének ismeretéről, vagy a lektorátus igazolása a nyelvtudásról);

Fényképes szakmai önéletrajz magyarul Europass formátumban;

Motivációs levél, amely tartalmazza a jelentkező céljait, az elvégzendő tanulmányokat, illetve azt is, hogy melyik egyetemre, melyik félévre, illetve időszakra nyújtja be a jelölt a pályázatát (az online jelentkezési lapon kell beadni);

Az ERASMUS kapcsolatokat közvetlenül koordináló karok és tanszékek a pályázók számára további megkötésekkel élhetnek.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

- tudmányos/közéleti tevénykenység igazolása

- további nyelvtudást igazoló dokumentum

7.Az ERASMUS+ hallgatói tanulmányi célú mobilitás keretében történő kiutazás feltételei:

A megfelelő kari bizottság pozitív döntése a pályázatról, valamint intézményi szintű pozitív elbírálás. A kiutazás félévére félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum.

A megpályázott külföldi intézmény fogadókészsége. 

A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett Tanulmányi Szerződés megkötése szükséges. A mindhárom fél által (hallgató, küldő egyetem, fogadó egyetem) aláírt tanulmányi szerződés (Learning Agreement)* tartalmazza a partneregyetemen végzendő kurzusok és a Debreceni Egyetemen ekvivalensként elfogadásra kerülő kurzusok listáját, és a hozzájuk rendelt kreditértékeket.

Kari Tanulmányi Albizottság engedélye (kartól függően).

Európai Uniós egészségbiztosítási kártya megléte.

Amennyiben az adott országban szükséges, az ERASMUS hallgatók számára kiállított érvényes tanulói vízum.

Az Európai Bizottság online nyelvi felmérésének elvégzése, amennyiben a hallgató a tanulmányait a megadott nyelvek egyikén végzi és az nem az anyanyelve.

 

8.A támogatás mértéke

A hallgatói ösztöndíj mértéke:

Magas megélhetési költségű országok - 520 € / hó

(Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))

Közepes megélhetési költségű országok - 470 € / hó

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT))

Alacsonyabb megélhetési költségű országok - 420 € / hó

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR) SZerbia (SR))

Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva - külön pályázatban igényelhető

Nyelvi felkészítés támogatása: Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból.

Rendkívüli támogatás – hátrányos helyzetű hallgatóknak: 200 €/hó - külön pályázatban igényelhető

9.Határidők

A pályázat benyújtási határideje: 2020.03.30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 04.05.

Az online jelentkezési lap itt érhető el.

* A Learning Agreement az online jelentkezési felületen is elkészíthető, illetve használható az Erasmus+ Program online learning agreement platformja is.

Esemény dátuma: 
2020/02/17 to 2021/09/30